Log in met je e-mailadres en je wachtwoord.

In dit artikel wordt beschreven hoe de verschillende geloofsrichtingen met homoseksualiteit en het (in)zegenen van relaties omgaan.

Protestantse Kerk in Nederland

pknOmtrent het zegenen van homoseksuele relaties laat de Protestantse Kerk de plaatselijke gemeente de ruimte om naar eigen inzicht hierover te besluiten. Wel stimuleert men de aangesloten gemeenten om hier vrijmoedig mee om te gaan.

“Met de nieuwe kerkorde (2004) behoort het zegenen van andere levensverbintenissen dan een huwelijk van man en vrouw officieel tot de mogelijkheden binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Het zegenen van andere relaties roept echter steeds weer vragen op. Voordat door de kerkenraad besloten wordt tot deze mogelijk al dan niet over te gaan dient hierover met de gemeente overlegd te worden. De kerkorde meldt dat relaties als een verbond in liefde en trouw kunnen worden gezegend. Ergens moet uit de relatie ook iets van een zorgplicht spreken. Net als een huwelijk tussen man en vrouw geschiedt de inzegening/zegening van de aangegane levensverbintenis in een kerkdienst. Dienstboek deel II reikt hiervoor orden van dienst aan.

 

Het betreffende kerkorde-artikel noemt het woord “zegenen”. Daarmee maakt de kerkorde onderscheid tussen het huwelijk tussen man en vrouw (waarbij over inzegenen wordt gesproken) en de andere relatievormen (waarbij over zegenen wordt gesproken).

Meer informatie over het zegenen van relatie binnen de Protestantse Kerk is te vinden in de brochure “Hebben zij uw zegen?“.

De Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt),
Nederlands Gereformeerde en
de Christelijk Gereformeerde Kerk

logo gereformeerde kerk vrijgemaaktDe Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt), Nederlands Gereformeerde en de Christelijk Gereformeerde Kerken hebben samen een project ontwikkeld genaamd: Homo in de kerk. Op de website homoindekerk.nl staat het volgende te lezen over de doelstellingen van het project. “De website is opgezet met het doel een nuttige bijdrage te leveren aan de bezinning, de visieontwikkeling en de toerusting binnen de kerken rond homoseksualiteit. Voorwaarde daarbij is dat de auteurs zich gebonden weten aan en aangesproken willen worden op Gods Woord als enige norm voor leer en leven.

Nederlands Gereformeerde kerkDe redactie wil met een gevarieerd informatieaanbod recht doen aan de verschillen van inzicht binnen de kerken over dit onderwerp en het gezamenlijk luisteren naar Gods Woord stimuleren. Ook hoopt het onder leiding van Gods Geest bij te dragen aan een groei van eenheid in inzicht en houding.

Christelijk Gereformeerde kerkDe redactie hanteert daarbij als uitgangspunt dat Gods Woord de seksuele omgang heeft verbonden aan de relatie man-vrouw binnen het huwelijk.”

Per gemeente, zeker in de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK), kan het standpunt nog wel enorm verschillen. Er zijn inmiddels verschillende NGK gemeenten waar je kunt trouwen als homoseksueel stel.

Evangelische en pinkstergemeenten

Het standpunt ten opzichte van homoseksualiteit verschilt binnen verschillende evangelische en pinkstergemeenten in Nederland. In sommige kerken wordt homoseksualiteit als zonde gezien, in andere kerken wordt het beschouwt als een ziekte, waar God je van wil genezen. In de extreem charismatische pinksterkerken wordt er zelfs aan satan uitdrijving gedaan om je van je homoseksualiteit af te helpen. Homoseksuele christenen kunnen in deze kerken erg beschadigt raken.

Toch is ook binnen deze kerken langzaamaan een verandering gaande en zijn er ook kerken die homoseksuelen wel accepteren. Soms volledig, soms ben je wel welkom maar mag je bijvoorbeeld geen actieve rol vervullen in de gemeente.

Veel evangelische homo's vinden een ‘thuis’ in de Evangelische Roze Vieringen in Amsterdam.

Reformatorische kerken

Binnen de reformatorische kerken vallen bijvoorbeeld de Gereformeerde Gemeente, Oud Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente in Nederland en de strengere PKN gemeenten of Hersteld Hervormde Kerk.

Binnen deze kerken was homoseksualiteit lange tijd volledig taboe. De laatste jaren begint daar langzaamaan enigszins verandering in te komen. In sommige kerken wordt inmiddels het bestaan van homoseksualiteit (ook binnen de eigen gemeente) erkend. Echter, in vrijwel geen van deze kerken is het mogelijk lid te worden of te blijven als je een homoseksuele relatie hebt.

Rooms-Katholieke Kerk

rkklogoIn de Rooms-Katholieke Kerk is duidelijk een positieve beweging gaande, sinds Paus Franciscus aantrad. In tegenstelling tot zijn voorganger is hij erg mild en vol liefde, ook over homoseksualiteit. Dat neemt niet weg dat hij nog steeds van mening is dat het huwelijk een verbond is tussen een man en een vrouw en het dus niet mogelijk is om als homoseksueel koppel te trouwen binnen de Rooms-Katholieke kerk.

Ondanks dat, pleit hij er wel voor om de kerkdeuren open te houden voor homoseksuelen. "Als iemand homoseksueel is, van goede wil is en de Heer zoekt, wie ben ik dan om te veroordelen?"

Oud-Katholieke Kerk van Nederland

oudkatholiekDe Oud-Katholieke kerk heeft, in tegenstelling tot de ‘gewone’ Katholieke Kerk, een volledig accepterende houding ten opzichte van homoseksuelen. Op de website staat het volgende te lezen:

“De Oud-Katholieke Kerk van Nederland stelt geen bijzondere voorwaarden aan de seksuele leefwijze van gelovigen voor deelname aan de kernsacramenten van doop en eucharistie. Het geloof dat wordt verondersteld richt zich op de gehele mens, die in Christus wordt herboren tot een nieuwe schepping en door deel te hebben aan diens lichaam en bloed sterft aan de zonde en verrijst tot nieuw leven. De gehele leefwijze, inclusief de seksuele praktijk, getuigt naar het voorbeeld van Jezus Christus van geloof, hoop en liefde, in gehoorzaamheid aan Gods woord en ten dienst van de naaste. Voor deelname aan doop en eucharistie stelt de Oud-Katholieke Kerk daarom aan homoseksuelen geen principieel andere voorwaarden dan aan heteroseksuelen.

In onze kerk zijn homoseksuele gelovigen dus volwaardige kerkleden, met alle rechten en plichten daaraan verbonden. Alle vormen van discriminatie, laat staan geweld, ten opzichte van de homoseksuele medemens worden dan ook afgewezen en veroordeeld.”

Sinds 2006 is het mogelijk om te trouwen in de Oud-Katholieke Kerk als homoseksueel stel.

In de brochure Kerk en Homoseksualiteit staan meer standpunten van kerken en ook persoonlijke verhalen van homoseksuele christenen.

Het Apostolisch Genootschap

apostolischgenootschap200Om te begrijpen hoe Het Apostolisch Genootschap met homoseksualiteit omgaat, is het eerst belangrijk om te weten hoe over de Bijbel wordt gedacht.

Citaat:
“Het Apostolisch Genootschap ziet de Bijbel een verzameling verhalen, morele lessen en waardevolle metaforen waarin een belangrijk deel van het westerse culturele geheugen ligt opgeslagen.
De beelden van God die in de Bijbel zijn te lezen, zijn evenzoveel tijdgebonden pogingen om het onuitsprekelijke onder woorden te brengen. In die opvatting kan de Bijbel wel een inspiratiebron zijn, maar niet het onaantastbare uitgangspunt voor het dagelijkse handelen.”
Het genootschap probeert een eigentijdse invulling te geven aan de gezindheid van Jezus, waarin het brengen van begrip en liefde centraal staat. In de doelstelling staat: Het genootschap stelt zich ten doel mensen te inspireren God te openbaren als Liefdemacht. In de praktijk kan iedereen die die doelstelling onderschrijft en belijdt, homoseksueel of niet, zijn belofte doen.

In een andere tekst op de website (huwelijksbevestiging) staat:
“Hoewel de term huwelijksbevestiging anders doet vermoeden, kent dit ritueel ruime toepassingsmogelijkheden. De huwelijksbevestiging staat ook open voor partners met een samenlevingscontract of partnerregistratie, voor partners waarvan er een niet apostolisch is en voor partners van gelijk geslacht.”

Voor meer informatie over het Apostolisch Genootschap: www.apgen.nl

De Remonstrantse Broederschap

remonstranten200De Remonstrantse Broederschap is een geloofsgemeenschap die, geworteld in het evangelie van Jezus Christus en getrouw aan haar beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid, God wil eren en dienen. Dit is de beginselverklaring van deze organisatie en hierin zit veel individuele vrijheid.

Twee mensen die elkaar in de kerk hun belofte van trouw willen verklaren, kunnen trouwen in een remonstrantse eredienst, ook mensen die geen binding hebben met deze Broederschap. De Remonstrantse Broederschap was in 1986 de eerste christelijke kerk in de wereld die het huwelijk openstelde voor paren van hetzelfde geslacht en daarmee zelfs de voorpagina van de New York Times wist te halen. Het is gebruikelijk in een remonstrantse trouwdienst dat het bruidspaar een groot aandeel heeft in de inhoud van de kerkdienst. Predikant en bruidspaar bereiden in goed overleg deze dienst voor. Van belang is vooral dat het duidelijk is waarom een bruidspaar in de kerk wil trouwen.

Voor meer informatie over de Remonstrantse Broederschap: www.remonstranten.org.


Interessante links:

Op YouTube staat een serie interessante filmpjes met als verzameltitel “Homo zoekt Kerk”:

Landelijke organisaties, geloof en homoseksualiteit:

  • Netwerk Mirre is een vereniging voor lesbische vrouwen op het terrein van geloof en spiritualiteit.
  • ContrariO is een Gereformeerde vereniging voor homo’s en lesbiënnes.
  • Dignity Nederland, een stichting tot bevordering van acceptatie en integratie van homoseksuele vrouwen en mannen in de Rooms-Katholieke Kerk.
  • ERV organiseert Evangelische Roze Vieringen in de Keizersgrachtkerk in Amsterdam.
  • Holy Females een ontmoetingsplatform van vrouwen voor religie & homo- en biseksualiteit.
  • WKHP Werkverband van Katholieke Homo-Pastores verenigt homoseksuele priesters, religieuzen en anderen die pastoraal werkzaam zijn in de rooms-katholieke kerk.
  • Verscheurd.nl wil christenen aanmoedigen en helpen het gesprek over homoseksualiteit en geloven aan te gaan. Op een wijze die respectvol is naar elke overtuiging, liefdevol naar hen die het betreft, die samenbrengt en niet polariseert en zonder vooroordelen en clichés.

Niet landelijk, maar wel het vermelden waard:

PinQ is een LHBT-netwerkorganisatie in Leiden en Utrecht voor lesbische-, homoseksuele-, biseksuele- en transjongeren. PinQ is ooit ontstaan als een groep studenten met interesse voor geloof en homoseksualiteit. Tegenwoordig opereren zij landelijk, voor jongeren tussen de 20 en 35 jaar.

Buitenlandse sites:

  • Duitsland: Themapagina van de HUK (Homosexuelle und Kirche).
  • Verenigde Staten: Dignity USA voor een gelijkwaardige positie van LHBT’s binnen de Katholieke kerk.
  • Accepting Evangelicals: A network of Evangelical Christians promoting a more accepting and affirming attitude to same-sex relationships and LGB&T people. They believe the time has come to move towards the acceptance of faithful, loving same-sex partnerships at every level of church life.
0
0
0
s2sdefault

Colofon

© 2020 auteursrechten beschermd

CHJC vereniging van christelijke homo's lesbiennes en biseksuelen
Postbus 14722
1001 LE Amsterdam
IBAN NL55 TRIO 0197746934
t.n.v. CHJC te Goes
Geregistreerd als vereniging bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40536702

fotoverantwoording

Volg CHJC op ...

 

web design:

Wij gebruiken 'cookies' voor navigatie en gebruiksgemak. We slaan geen data op van niet-ingelogde bezoekers.